INSTITUT »JOŽEF STEFAN«

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
21. 2. 2017

Opis organizacije: Institut »Jožef Stefan« je največja javna raziskovalna organizacija v Sloveniji. Zaposluje blizu 1000 delavcev, od tega je slaba polovica doktorjev znanosti. Področja dela v grobem pokrivajo naslednje tematike: fiziko, kemijo, znanost o materialih, informacijsko-komunikacijske tehnologije, biokemijo in
reaktorsko tehniko. V predlagani prijavi bo sodelovalo pet odsekov z IJS.

INSTITUT »JOŽEF STEFAN«, ODSEK ZA AVTOMATIKO, BIOKIBERNETIKO IN ROBOTIKO (IJS E1)

Opis organizacije: Glavni partner na področju robotike iz IJS je Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko (ABR). Raziskovalna strategija v okviru odseka ABR je edinstvena, saj obsega različne multidisciplinarne in interdisciplinarne raziskovalne projekte. Raziskave odseka združujejo področja robotike (vključno z inteligentnim krmiljenjem, humanoidno in kognitivno robotiko, programiranje robotov, učenja ter strojni vid), avtomatizacije (vključno s poslovnim modeliranjem v okviru adaptivne avtomatizacije), biokibernetiko, ergonomijo in okoljsko fiziologijo. Cilj je, da se najnovejše raziskovalne rezultate na področju robotike in avtomatizacije uporabi in vpelje v različne industrijske aplikacije, vključno s tistimi, ki so primerne za mala in srednja podjetja. Raziskave na IJS E1, ki so najbolj pomembne za program GOSTOP, vključujejo lastne raziskave na področjih programiranja robotov in inteligentnega krmiljenja, integracije 3D strojnega vida v robotske sisteme, interakcija med človekom in robotom, adaptivnih in rekonfigurabilnih proizvodnih sistemov in avtomatizacije, kot tudi poslovno modeliranje.

INSTITUT »JOŽEF STEFAN«, ODSEK ZA SISTEME IN VODENJE (IJS E2)

Opis organizacije: Odsek za sisteme in vodenje, Institut Jožef Stefan se posveča aplikativnim raziskavam na področju vodenja sistemov, in prenosu naprednih metodologij v industrijsko prakso. Dejavnosti odseka obsegajo analizo, vodenje in optimizacijo različnih sistemov in procesov. V tem okviru raziskujemo in razvijamo: (i) nove metode in algoritme za avtomatsko vodenje, (ii) razvijamo postopke in programska orodja za podporo načrtovanju in gradnji sistemov za vodenje, (iii) razvijamo specialne merilne in regulacijske module and (iv) gradimo celotne računalniško podprte sisteme za vodenje in nadzor strojev, naprav, oziroma industrijskih in drugih procesov. Raziskovalni vpliv odseka se kaže v skoraj 100 člankih, ki so objavljeni v mednarodnih znanstvenih revijah v zadnjih petih letih. V zadnjih desetih letih je odsek sodeloval v 15 mednarodnih projektih v okviru OP5-7, EUREKA in COST projektov.

INSTITUT »JOŽEF STEFAN«, ODSEK ZA FIZIKO TRDNE SNOVI (IJS F5)

Opis organizacije: IJS-F5 je osredotočen na raziskave fizikalnih zakonitosti, ki določajo obnašanje različnih sistemov od trdne do mehke snovi pa vse do bioloških materialov, kar je odlična osnova za razvoj novih in optimizacijo obstoječih tehnologij na področju biofotonike. Pomemben del aktivnosti predstavlja tudi razvoj novih eksperimentalnih metod. Odsek ima izjemen raziskovalno razvojni potencial – 60 raziskovalcev, 30 doktorskih študentov in tehničnih sodelavcev, odlične povezave s centri znanja v tujini, dolgoletne izkušnje pri sodelovanju z industrijo in pri prenosu znanja, kar 4 svoja spin-off podjetja, vpetost v številne evropske projekte.

Laboratorij za biofiziko, ki ga vodi prof. dr. Janez Štrancar, je del IJS-F5. V laboratoriju smo osredotočeni na razumevanje kompleksnih biofizikalnih pojavov na molekulskem nivoju. V zadnjih letih pa smo zelo aktivni pri izvajanju aplikativnih projektov ter pri sodelovanju z industrijo. Skupina nadgrajuje kvaliteto svojega delovanja z uvajanjem novih naprednih eksperimentalnih metod ter z usmerjenim kadrovskim strukturiranjem v interdisciplinarno skupino.

INSTITUT »JOŽEF STEFAN«, ODSEK ZA TANKE PLASTI IN POVRŠINE in ODSEK ZA TEHNOLOGIJO POVRŠIN IN OPTOELEKTRONIKO (IJS F3 in F4)

Opis organizacije: Odsek za tanke plasti in površine ima več kot 30-letno tradicijo razvojno-raziskovalnega dela na področju trdih zaščitnih prevlek. V okviru odseka deluje Center za trde prevleke, ki je namenjen implementaciji tega znanja v industrijo. To se izvaja v obliki neposrednih naročil za industrijske partnerje, izdelavi raznih ekspertiz, svetovanja pri vpeljavi prevlek za dani tehnološki problem ipd. Iz segmenta prekrivanja orodij izvajamo storitve za preko sto partnerjev iz Slovenije in sosednjih držav. Dobro tretjino prihodkov odsek pridobi z lastno dejavnostjo na trgu, kar zagotavlja zadosten vir za sofinanciranje predlaganega projekta.

Odsek vodi doc. dr. Miha Čekada, ki aktivno objavlja znanstvene članke s področja fizike in kemije tankih plasti, obenem pa tudi sodeluje z več industrijskimi partnerji na konkretnih nalogah tehnologije površin. Na odseku je zadostna kapaciteta naprav za nanašanje prevlek (tako na laboratorijskem kot na industrijskem nivoju) ter naprav za njihovo analitiko.

Opis organizacije: Odsek za tehnologijo površin zaposluje 20 raziskovalcev in tehničnih sodelavcev. Člani odseka se v glavnem ukvarjajo z razvojem plazemskih reaktorjev, razvojem opreme za karakterizacijo plazem, študijem interakcije plazemskih radikalov z materiali in s površinsko modifikacijo materialov za različne aplikacije. Razvili smo že več tehnologij tudi za slovenske industrijske partnerje kot je npr. Kolektor – po naši patentirani tehnologiji izdeluje letno preko 35 milijonov kompozitnih komutatorjev. Za ta dosežek smo leta 2011 prejeli Puhovo priznanje. Tehnologije zajemajo plazemsko sintezo nanomaterialov, hladno upepeljevanje, selektivno jedkanje in nanostrukturiranje, plazemsko čiščenje, plazemsko aktivacija in funkcionalizacij, plazemsko sterilizacija itd.

Odsek se lahko pohvali z ustanovitvijo spin-off podjetja Plasmadis ter s številnimi podeljenimi patenti (20) v državah od ZDA in Evrope do Kitajske in Japonske.